IMG_1447

Fun party gig celebrating Marc’s birthday!

Gransten Bluesband

Pub 19, Uppsala

November 30th, 2013 9:00pm Gransten Bluesband at Pub 19

Info

Trinity

Genre:

Venue

Pub 19

Uppsala